Общи условия и правила на играта „ОТКРИЙ НАДПИСА, СНИМАЙ СЕ С НЕГО И ТАГНИ MMTV ВЪВ ФЕЙСБУК”

С участието си в Играта Вие приемате настоящите правила и се задължавате да ги спазвате.

Общи положения

 1. Настоящите Правила уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта „Открий надписа, снимай се с него и тагни MMTV във Фейсбук”.
 2. Организатор на Играта е „ММ Ню Медиа Груп ООД”, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204211833, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, пл. „България“ №1.
 3. Партньори на Играта са: e-point.bg, Sport Vision, Kwiat, Rollmann & Let’s be Close radio show, Kamato.bg, SEOMAX.
 4. Играта се провежда в периода от 10:00 часа на 05.11.2019 г. до 23:59 часа на 18.11.2019 г. включително.
I. Място на провеждане на Играта
 1. Играта се организира и провежда на български език на територията на гр. Пловдив.
ІІ. Право на участие
 1. Право да участват в Играта имат всички физически лица с постоянен адрес в България, които имат регистрация и профил в платформата Фейсбук, с изключение на служителите на Организатора и техни роднини по права линия, както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта.
 2. Юридически лица нямат право да участват в Играта.
 3. Ако спечелилият е непълнолетен, наградата се връчва в присъствието на настойник.
 4. Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила.
 5. Правилата ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Играта на адрес www.mmtvmusic.com (Уебсайта) и във Фейсбук страница на MMTV https://www.facebook.com/MMTVMusic/. Организаторът си запазва правото за промени на Правилата по всяко време, без изрично да уведомява Участниците. Всички промени ще бъдат своевременно качени на уебсайта на Организатора www.mmtvmusic.com и във Фейсбук страницата на MMTV и влизат в сила от момента на тяхното публикуване.

ІІІ. Условия за участие

 1. Участието в Играта в рамките на периода на нейното провеждане (05.11.2019 г. до 18.11.2019 г. включително) се извършва по следния регламент:
   • Участникът трябва да посети една от 8-те локации в гр. Пловдив, където са разположени стиховете от песни, част от проекта „Европа в Капки Поезия’’ и да се снима с надписа.
   • Да хареса Фейсбук страницата на MMTV https://www.facebook.com/MMTVMusic/.
   • Да публикува на своя профил селфи с открития от него надпис и да тагне върху снимката Фейсбук страницата на телевизия ММ с username @MMTVMusic.
   • Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба.
   • В рамките на Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да участва за Голямата награда, при отчитане на условията описани в раздел Награди.
IV. Награди
 1. Всеки участник може да спечели само една награда.
 2. Наградите се теглят на случаен принцип в присъствието на представител на Организатора и партньорите от e-point.bg.
 3. Наградите, които могат да бъдат спечелени при спазване на условията за участие, уредени в раздел ІІІ по-горе, са както следва:
   • Ако участникът е качил и тагнал до 10 бр. (включително) снимки тип „селфи“ с надписи, участва в томбола за 5 бр. тениски от Rollmann на радио шоуто Let’s be Close на Dr. Feelgroove, 5 бр. шапки Champion, 4 бр. рекламни възглавнички на фирма SEOMAX;
   • Ако участникът е качил и тагнал между 11 и 24 бр. (включително) снимки тип „селфи“ с надписи, участва в томбола за 5 бр. очила Kwiat Exclusive KS EX 9141 A, 3 бр. тениски Champion, 3 бр. спортни сака Champion, 1 бр. спортни обувки Champion, 4 бр. карти за фитнес Kamato, Пловдив;
   • Ако участникът е качил и тагнал над 24 бр. снимки тип „селфи“ с надписи, участва в томбола за Голямата награда електрически скутер ZERO 9 и каска LIVALL BH 51M, предоставени от E-Point.bg;
   • Участието в Играта не е свързано с покупка на стоки и/или услуги. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица;
V. Определяне на печеливш Участник
 1. Определянето на печелившите Участници ще се извърши на 20.11.2019г. от 17:30 ч. чрез директно предаване (лайф) във Фейсбук на телевизия ММ, като наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип от представител на Организатора и e-point.bg.
 2. Имената на спечелилите Участници ще бъдат обявени в пост на Фейсбук страницата на Организатора https://www.facebook.com/MMTVMusic/.
 3. На спечелилите Участници ще бъдат изпратени лични съобщения на профилите им във Facebook (чрез Messеnger), а те трябва да изпратят отговор в съобщение до страницата на Организатора посочена по-горе в срок до 7 (седем) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената им, в който да потвърдят, че желаят да получат наградата както и да посочат ЕГН, име и фамилия, телефон за връзка и адрес за доставката на наградата.
 4. Ако Организаторът не получи от уведомения Участник обратна връзка по начина, в рамките на срока и със съдържанието, посочени в т. 3 на раздел IV, Участникът губи правото да получи наградата си. В тези случаи наградата се дава на резервен печеливш.
 5. Организаторът изпраща наградата в срок до 7 (седем) работни дни от получаване на обратна връзка по т. 3 от раздел V.
 6. Спечелилият Голямата награда, електрически скутер ZERO 9 и каска LIVALL BH 51M от e-point.bg, ще ги получи от техен магазина в предварително уговорен ден и час.
 7. Разходите във връзка с доставката на останалите утешителни награди са за сметка на Организатора.
VI. Ограничаване на отговорността
 1. Организаторът има право да прекрати Играта, както и да изменя Правилата на Играта, по всяко време, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.
 2. Имената на спечелилите участници се публикуват като отделен пост и като коментар в промоционалния пост на Facebook страницата на Телевизия ММ в деня на тяхното изтегляне.
 3. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.
 4. Всички Участници, които са спечелили награда на стойност над 100 лева я получават след подписване на приемателно-предавателен протокол и поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Законa за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.
 5. Участници, които не спазват Правилата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.
 6. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави.
 7. В случай, че даден участник желае да прекрати участието си в играта и/или не желае да получава информация във връзка с играта, то следва да уведоми писмено Организатора за това на info@mmtvmusic.com, като задължително посочи профила, с който се е включил в играта.

ИНФОРМАЦИЯ

VII. Лични данни
 1. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждане на Играта.
 2. Участието в Играта е доброволно и всеки участник предоставя достъп до публичния си профил във Facebook и потребителското си име, а всеки печеливш участник и данните по т. 1 раздел VII по-горе, като се съгласява личните му данни да бъдат съхранявани, обработвани и ползвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице (по смисъла на чл. 4, ал. 8 Регламент (ЕС) 2016/679) единствено за целите на играта и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679. Администратор на личните данни е „ММ Ню Медиа Груп” ООД, ЕИК 204211833, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, пл. “България” № 1, Административна сграда НДК, ет. 8, офис 5.
 3. Личните данни по т. 1 раздел VII се събират единствено с цел провеждане на играта и доставяне на спечелените награди. Те не могат да се използват за изпращане на маркетингови послания или последваща връзка с участниците в играта, без допълнително и изрично съгласие от тяхна страна.
 4. Данните се пазят за срок до 3 месеца след края на промоцията. Съгласно GDPR Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
 5. Даденото съгласие за обработване на личните данни необходими за участието в играта може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 от ОРЗД. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта.

 

Във връзка с горепосочените права можете да се свържете с нас на info@mmtvmusic.com.