Кметът на Нови Сад потвърди, че EXIT Festival 2021 ще се проведе това лято

Кметът на Нови Сад потвърди, че EXIT festival 2021 ще се проведе това лято
ENG [scroll down for Bulgarian translation]

Mayor of Novi Sad confirms EXIT Festival 2021 will happen this summer. Thanks to Serbia’s very successful campaign of mass vaccination, Novi Sad Mayor Miloš Vučević confirmed EXIT can happen safely this summer.

This year’s EXIT will be a symbol of Serbia’s victory over the pandemic

Mayor Vučević, who is also a member of the National Health Committee Fighting Against Pandemic, said adding that entry to the festival will be allowed to all those who have been vaccinated and those with antibodies. To make the festival accessible to all, everyone else will be able to take a rapid antigen test, which will be provided at low prices, in a specially made area near the festival gates. Tourists can already travel to Serbia with a negative PCR test and it is expected that testing to enter the country will no longer be a requirement by June.

EXIT 20th anniversary 2021 | CELEBRATE LIFE together!

The mayor’s long-awaited statement confirms that the 20th anniversary of EXIT will be celebrated according to the original plans, from 8th to 11th July at the Petrovaradin Fortress.

An all-star line-up with major headliners is also confirmed, including David Guetta, DJ Snake, Tyga, Eric Prydz b2b Four Tet, Paul Kalkbrenner, Nina Kraviz, Boris Brejcha, Sheck Wes, Solomun, Paul van Dyk, Sepultura, Metronomy, Honey Dijon and many others.

It is not yet clear if there will be any limitations to the capacity of the EXIT festival 2021, as this will be decided in the next few weeks.

We are very excited about this news and the opportunity to finally celebrate life together with our audience from the whole world! Considering all the difficulties we have been facing for over a year, we already feel that the Big bang of positive energy will create new dimension of the festival experience and make this year’s EXIT unique in the history of the festival. However, we must remain responsible in the coming months and we’re calling for all of our visitors who have the opportunity to get vaccinated before the festival, as no matter what, the health and safety of all visitors, artists and the crew is our top priority”

said Dušan Kovačević, founder and CEO of the EXIT festival 2021

Serbia is currently one of the leading European countries when it comes to mass vaccination with highest percentage in Europe when it comes to people who have had both shots. Serbia has also been praised as the only country in the world where its citizens can choose between the different vaccine manufacturers from around the world and it’s the only country where non-residents can apply for vaccination. So far, Serbia has vaccinated tens of thousands of foreigners from all over Europe for free and they will continue with this practice.

We will also assist all our visitors who don’t have the opportunity to get vaccinated soon in their home countries, if they wish to apply for vaccination in Serbia. We will announce more information about that in the upcoming period” – concluded Kovačević.

All of this will enable the grand celebration of EXIT’s 20th anniversary to take place from 8th to 11th July 2021. The venue is once again the world-famous Petrovaradin Fortress, one of the largest medieval fortresses in Europe with a unique view of the river Danube and city of Novi Sad. The Exit team will reveal new acts confirmed for the line up next week, who will find their place over 40 stages and zones all over the fortress.

More information and tickets: www.exitfest.org/en/

BG [Go to the top for English translation]

Благодарение на много успешната кампания на Сърбия за масова ваксинация, кметът на Нови Сад, Милош Вучевич потвърди, че EXIT може да се случи безопасно това лято.

Тазгодишният EXIT ще бъде символ на победата на Сърбия над пандемията

Кметът Вучевич, който също е член на Националния здравен комитет, борещ се срещу пандемията, каза, , че влизането на фестивала ще бъде разрешено на всички ваксинирани и тези с антитела. За да направи фестивала достъпен за всички, всички останали ще могат да направят бърз тест за антиген, който ще бъде предоставен на ниски цени, в специално направена зона близо до фестивалните врати. Туристите вече могат да пътуват до Сърбия с отрицателен PCR тест и се очаква тестването за влизане в страната вече да не е изисквано до юни месец.

Дългоочакваното изявление на кмета потвърждава, че 20-годишнината на EXIT ще бъде отбелязана според първоначалните планове, от 8 до 11 юли в Петроварадинската крепост. Потвърдени са и много звезди с основни хедлайнери, включително David Guetta, DJ Snake, Tyga, Eric Prydz b2b Four Tet, Paul Kalkbrenner, Nina Kraviz, Boris Brejcha, Sheck Wes, Solomun, Paul van Dyk, Sepultura, Metronomy, Honey Dijon и много други. Все още не е ясно дали ще има някакви ограничения за капацитета на фестивала, тъй като това ще бъде решено през следващите няколко седмици.

Ние сме много развълнувани от тази новина и възможността най-накрая да отпразнуваме живота заедно с нашата публика от целия свят! Имайки предвид всички трудности, с които се сблъскваме повече от година, вече чувстваме, че Големият взрив от положителна енергия ще създаде ново измерение на фестивалното изживяване и ще направи тазгодишния EXIT уникален за историята на фестивала. Трябва обаче да останем отговорни през следващите месеци и призоваваме всички наши посетители, които имат възможност да се ваксинират преди фестивала, тъй като независимо от това, здравето и безопасността на всички посетители, артисти и екип е наше основен приоритет

каза Душан Ковачевич, основател и главен изпълнителен директор на фестивала EXIT.

Понастоящем Сърбия е една от водещите европейски държави по отношение на масовата ваксинация с най-висок процент в Европа, когато става въпрос за хора, които са получили и двете ваксини. Планът за ваксинация е оценен като единственият в света, който е дал възможност на своите граждани да избират между различни производители на ваксини от цял свят и е единствената държава, в която нерезиденти могат да кандидатстват за ваксинация. Досега Сърбия е ваксинирала безплатно десетки хиляди чужденци от цяла Европа и се планира да продължи с тази практика. “Също така ще съдействаме на всички наши посетители, които нямат възможност скоро да се ваксинират в родните си страни, ако желаят да кандидатстват за ваксинация в Сърбия. Ще обявим повече информация за това скоро”, заключи Ковачевич.

Всичко това ще позволи голямото честване на 20-та годишнина на EXIT да се проведе от 8 до 11 юли 2021 г. Мястото отново е световноизвестната Петроварадинска крепост, една от най-големите средновековни крепости в Европа с уникална гледка към реката Дунав и град Нови Сад. Екипът на Exit ще разкрие нови потвърдени артисти през следващата седмица, които ще намерят своето място над 40 сцени и зони в крепостта.

 

За повече информация: exitfest.org/en

Фенове на телевизия MM не забравяйте да ни следвате на нашата фейсбук страница. А за тези от вас, които не можете без ММ, гледайте ни 24/7 на живо на нашият сайт mmtvmusic.com или в мрежата на Vivacom, Bulsatcom, TiVi.BG, Neterra TV, СКАТ и bgtime.tv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *